Søren Hansen – Københavns Universitet

klinik for medicinsk genetik

Søren Hansen

Søren Hansen (27. jan. 1857 - 17. sept. 1946).
I Dansk Biografisk Leksikon skriver Oluf Thomsen, at Søren Hansen som student i 1877 var levende interesseret i naturfag, “... specielt i alt vedrørende menneskets naturhistorie, vistnok i væsentlig grad inspireret af Darwins nylig til dansk oversatte værker om arternes oprindelse ...”.

Han valgte medicinstudiet (cand. med. 1885), men arbejdede i studietiden som frivillig medhjælper på zoologisk museum, hvor han planlagde en forskningsrejse til Grønland mhp antropologiske undersøgelser.
Både i 1885 og 1888 var han i Grønland, og hans antropologiske interesse blev mødt med stor forståelse på Københavns Universitets lægevidenskabelige fakultet, så han fik rigelige legater til studierejser i udlandet (Paris, Basel, München).

Der eksisterede imidlertid ingen lærerpost i antropologi, så i et par år praktiserede han som læge i Helsingør (i den periode opnåede han universitetets guldmedalje for en afhandling om drænagens anvendelse i kirurgien - om hvilket  Oluf Thomsen tilføjer: “et emne, der ligger påfaldende fjernt fra, hvad han selv kunne tænkes at have valgt”.) 

I årene 1895-1921 var han politilæge i København og en tid leder af det medicinalstatistiske kontor.
Videre skriver Oluf Thomsen: “... Omkring 1905 fik Søren Hansen ved henvendelse til andre socialt og naturvidenskabeligt interesserede læger, statistikere etc. og med vistnok ret beskeden støtte af staten dannet Den antropologiske Komité, hvis formand han blev 1910 ...”.
Derved kunne Søren Hansen genoptage sine antropologiske studier suppleret med arvelighedsforskning, der fik en renæssance med genopdagelsen af Mendels arvelove fra 1865. Og det blev til en lang række større eller mindre arbejder. Som eksempel kan nævnes hans 33 sider lange artikel Om Haarets og Øjnenes Farve i Danmark, som blev trykt i bind 1 af MEDDELELSER OM DANMARKS ANTROPOLOGI udgivet af Den antropologiske Komité i 1911.
Allerede i 1893 havde Søren Hansen og professor Harald Westergaard iværksat en masseundersøgelse af ca. 300.000 skolebørns hår- og øjenfarve til brug for en indledende belysning af raceforholdene i Danmark.
Det indsamlede materiale blev underkastet en foreløbig behandling af universitetets statistiske laboratorium, hvorfra det overgik til Den antropologiske komité, som afsluttede bearbejdelsen og offentliggjorde hovedresultaterne (skrev Søren Hansen i en artikel: Det racebiologiske Laboratorium i Naturens Verden, juni 1920).
Blandt de arvelige sygdomme, som Søren Hansen studerede, kan nævnes degeneration af øjets nethinde (retinitis pigmentosa), ungdomssløvsind (dementia præcox), arvelig Skt. Veitsdans (Huntingtons chorea) og sukkersyge (diabetes mellitus).

september 2006, Kirsten Fenger