den antropologiske komite – Københavns Universitet

ICMM > Klinik for Medicinsk Genetik > Historie > den antropologiske komite

klinik for medicinsk genetik

Den antropologiske komité

Den antropologiske komité blev stiftet i begyndelsen af 1900-tallet, idet politilægen Søren Hansen samlede socialt og naturvidenskabeligt interesserede læger, statistikere etc., for at de i fællesskab kunne udføre antropologiske studier.
I 1910 blev han komitéens formand og forretningsførende medlem.
Idéen var at undersøge Danmarks befolkning.
Undersøgelserne blev efterfølgende beskrevet i komitéens trykte MEDDELELSER OM DANMARKS ANTROPOLOGI Bd. 1-3, 1907-1932. 
I de indledende bemærkninger i Bind 1 er det formuleret, at formålet med at danne komitéen var “... at lede Masseundersøgelser af det danske Folks Legemsbygning og øvrige fysiske Forhold ...”.  I Bind 3 er denne formulering udvidet til: “...  Den antropologiske Komités Opgave er at fremskaffe, tilrettelægge og bearbejde Oplysninger af enhver art om det danske Folks Legemsbygning og øvrige fysiske Forhold, saavel i rent videnskabeligt Øjemed som til praktiske Formaal.”.

Af de mange oplysninger, som komitéen ønskede indsamlet kan nævnes legemshøjde, højde i siddende stilling, favnevidde (afstand mellem spidserne af tredje-fingrene, når armene er strakt ud til siden), fodlængde, hovedets største bredde, ansigtets største længde osv. incl. hår- og øjenfarve.

Nogle af de opgaver, som komitéen stillede sig havde en ganske specifik baggrund. Således står i indledningsafsnittet til Bind 1, at der i loven af 11. april 1901 om arbejde i fabrikker og det offentlige tilsyn hermed var specificeret, at intet barn eller ungt menneske må antages til sådant arbejde uden at have en til hans alder svarende højde, vægt og brystmål. Og det foranledigede komitéen til at undersøge unge menneskers almindelige legemsudvikling.

Første artikel (58 sider) i Bind 1 (skrevet af dr. polit. Ed. Ph. Mackeprang) har titlen De værnepligtiges højde i Danmark. Hovedresultatet er: “... med ret god Tilnærmelse kan man fastsslaa, at Middelhøjden for den fuldvoksne Dansker ved begyndelsen af det 20. Aarhundrede svinger mellem 169 og 169 1/4 Cm.” og “... fra 1854 til 1904 er den fuldvoksne Dansker vokset aarlig 0,028 Tommer eller 0,07 Cm.”.

Fra Bind 1 kan også nævnes Søren Hansens 33 sider lange artikel Om Haarets og Øjnenes Farve i Danmark.
Allerede i 1893 havde Søren Hansen og professor dr. polit. Harald Westergaard (også medlem af komitéen) iværksat en masseundersøgelse af ca. 300.000 skolebørns hår- og øjenfarve til brug for en indledende belysning af raceforholdene i Danmark. Det indsamlede materiale blev underkastet en foreløbig behandling af universitetets statistiske laboratorium, hvorfra det overgik til den antropologiske komité, som afsluttede bearbejdelsen og offentliggjorde hovedresultaterne.

I Bind 2 refereres en større undersøgelse over nyfødte børns vægt (landlægen i Asnæs H J Hansen havde fundet det påfaldende, at de nyfødte børn, hvor han var tilkaldt til fødselshjælp, næsten altid havde en større vægt end den middelvægt, som var kendt fra børnene født på Fødselsstiftelsen i København).
Blandt de øvrige artikler kan nævnes Søren Hansens tre: Om de først fødte Børns ringere Kvalitet; Undersøgelser over Døvstumhedens Arvelighed; Haarets og Øjnenes Farve hos Københavns Bybefolkning.

I Bind 3 er tre artikler også af Søren Hansen: Københavnske Skolebørns Højde og Vægt ved Skoletidens Begyndelse; Københavnske Skolebørns Højde og Vægt i andet Skoleaar; Om Legemsvægt og Proportionering hos Skolebørn.
Herudover indeholder Bind 3 bl. a. en artikel på 150 sider af dr. med. Jens Chr. Smith fra St. Hans Hospital: Aandsvaghedens Aarsagsforhold belyst ved undersøgelser af Tvillinger.

Den antropologiske komité blev afviklet i forbindelse med oprettelsen af institut for human arvebiologi og eugenik i 1938.
I motiveringen for professor, dr. med. Oluf Thomsens andragende fra 16. februar 1935 om et sådant institut kan i Københavns Universitets årbog for 1938-39 bl. a. læses: “... Det skal endnu bemærkes, at der i København i mange Aar har bestået en antropologisk Komité og et dertil knyttet saakaldt racebiologisk Laboratorium. Det ville være rimeligt, om denne Institution organiseredes i Sammenhæng med de her fremsatte Planer, med hvilke Komitéens Leder er bekendt...” og endvidere “... Om afviklingen af den antropologiske Komité førtes Forhandlinger ...., idet Komitéens væsentligste Arbejde (Registrering af Aandssvage og Sindssyge) var tænkt overført til og videreført af det nye Institut. Komitéen oppebar paa Finansloven under Socialministeriets Budget et Tilskud til sin  Virksomhed på 6900 kr aarlig, og dette blev inddraget fra den 1. April 1938 at regne. Komitéen overdrog til Instituttet det ved dens Registrering af Aandssvage, Sindssyge og i andre Henseender defekte Individer og ved dens dertil knyttede Undersøgelser af forskellige Sygdommes Arvelighedsforhold tilvejebragte Materiale af Registerblade, Kartoteker m.v. ...”.

 september 2006, Kirsten Fenger