Prægraduat undervisning

 

(delkursus af "Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter")
Kursusleder: Hanne Cathrine Bisgaard
Deltagere: 1. sem. medicin- og odontologistuderende.
Kurset omfatter undervisning i cellens kemiske komponenter, hvor den studerende skal kunne redegøre for molekylers struktur, organiske stofgrupper, nomenklatur, uorganiske og organiske forbindelser, syre-/baseforhold, opløselighedsforhold, redox-forhold, termodynamik, osmotiske forhold, organiske reaktionstyper, kinetik og spektrofotometri.
Detaljeret kursus- og eksamensbeskrivelse og information om indtegningsbetingelser: www.kurser.ku.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste af vore forskningsgrupper tager gerne imod studerende der har lyst til at lave deres bacheloropgave eller specialeprojekt på ICMM. Kontakt en specifik gruppeleder direkte, eller se på nedenstående liste over 

Ledige bachelor- og specialeprojekter på ICMM

Bachelor projekt 5 ECTS (Medicin)
På studiets 5. og 6. semester skal den studerende udarbejde et bachelorprojekt. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et relevant, afgrænset sundhedsvidenskabeligt emne.

Kandidat speciale 22.5 ECTS (Medicin)
Projektarbejde og forskningsophold ved vejleders forskningsgruppe.
Formålet med kandidatspecialet er, at den studerende lærer at arbejde selvstændigt med et videnskabeligt projektforløb, der er foregået under et ophold ved en forskningsgruppe. Opholdet ved forskningsgruppen skal vare mindst 16 uger. Desuden skal den studerende lære at formidle projektets resultater og konklusioner såvel skriftligt som mundtligt under anvendelse af det pågældende fags videnskabelige formidlingstradition..

For at kunne vejlede i bachelorprojekter, specialer og andre større projekter skal man være ansat som underviser på universitetet i en af følgende stillinger:

 • Adjunkter (til diskussion)
 • Lektorer
 • Professorer (ikke adj. professorer)
 • Eksterne lektorer (skal godkendes af institutleder)
 • Kliniske professorer
 • Kliniske lektorer
 • Eksterne kliniske lektorer (skal godkendes af institutleder)

 

Undervisningsmateriale til de relevante kurser findes i Absalon.
Kursusbeskrivelser i KU-kursuskatalog www.kurser.ku.dk
Timeplaner findes i Syllabus.

Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle og opdatere den prægraduate undervisning. Nogle af de nye tiltag i anatomiundervisningen er f.eks:

 • Omlægning af forelæsninger til holdundervisningstimer
 • Genindførsel af ”det anatomiske teater” med inddragelse af anatomiske præparater i forelæsninger ved brug af HD video og afstemningssystem, der inddrager de studerende
 • Indførsel af ”hyggespots”, hvor de studerende løbende øver sig på spoteksamensformen i våd studiesal.
 • Produktion af ca. 30 instruktionsvideoer til de studerende.
 • Indførsel af en facebookgruppe til hurtig kommunikation med de studerende (som supplement til absalon og e-mail)

Endelig gøres i øjeblikket et forsøg med at live-streame eksamensforberedende undervisning (vi kalder det ”Eksamens-TV”).