Prægraduat undervisning

Undervisningskoordinator
Katerina Tritsaris, tlf: 35 32 75 69  ktrit@sund.ku.dk, rum 18.6.44

 

(delkursus af "Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter")
Kursusleder: Hanne Cathrine Bisgaard
Deltagere: 1. sem. medicin- og odontologistuderende.
Kurset omfatter undervisning i cellens kemiske komponenter, hvor den studerende skal kunne redegøre for molekylers struktur, organiske stofgrupper, nomenklatur, uorganiske og organiske forbindelser, syre-/baseforhold, opløselighedsforhold, redox-forhold, termodynamik, osmotiske forhold, organiske reaktionstyper, kinetik og spektrofotometri.
Detaljeret kursus- og eksamensbeskrivelse og information om indtegningsbetingelser: www.kurser.ku.dk

 

 

Kursusleder:
Anne Nørremølle (f. medicin og molekylær biomedicin stud)
Niels Tommerup /Asli Silahtaroglu (f. odontologi stud)
Deltagere: 2. sem. medicin- og odontologistuderende og molekylær biomedicin-studerende.
Den studerende skal gennem kurset opnå viden om kortlægning af gener og genetisk betingede sygdomme, og skal efter kurset kunne redegøre for klassiske nedarvningsmønstre og den sygdomsmæssige betydning af ændringer i gener og kromosomer.
Detaljeret kursus- og eksamensbeskrivelse og information om indtegningsbetingelser: www.kurser.ku.dk

 

 

Kursusleder: Katerina Tritsaris
Deltagere: 2. sem. medicin- og odontologistuderende og molekylær biomedicin-studerende.
Den studerende skal gennem kurset opnå viden om celler og forståelse for mekanismer, der fører til differentiering af væv. Kurset skal endvidere give den studerende kundskaber om og forståelse for genetisk information og anvendt genteknologi. Den studerende skal kunne identificere de forskellige væv og deres organisation ved lysmikroskopi, identificere ekstra- og intracellulære strukturer ved elektronmikroskopi, samt beskrive og tolke resultater fra elektroforetisk analyse af proteiner og nukleinsyrer.
Detaljeret kursus- og eksamensbeskrivelse samt information om indtegningsbetingelser: www.kurser.ku.dk

 

 

Kursusleder: Simon Bekker-Jensen
Deltagere: 3. sem. studerende fra Civilingeniør i medicin og teknologi (MedTek)
Den studerende skal efter kurset kunne redegøre for cellens strukturelle opbygning og funktion, forklare genteknologiske metoder og genetisk information, forklare kommunikation mellem celler og deres omgivelser, redegøre for vævs 3D organisation med særlig vægt på muskel og knogle. Kurset inkluderer obligatoriske øvelser i biokemi (Biomolekyler; 1x3t), biofysik (Membrantransport og Nerveimpulsen; 2x4t) og histologi (Muskel og knoglevæv; 2x2t).
Detaljeret kursus- og eksamensbeskrivelse samt information om indtegningsbetingelser kan findes på uddannelsens hjemmeside.

 

 

Kursusleder: Jørgen Olsen
Deltagere: 3. sem. medicin- og odontologistuderende.
Kurset skal give den studerende kundskaber om og forståelse af bevægeapparatet- og nervesystemets biologiske processer på molekylært, cellulært, organ- og helkropsniveau. Undervisningen skal give den studerende en viden, en terminologi og en beskriveteknik, som kan anvendes ved patientundersøgelser og kommunikation med patienter og andre behandlere. Denne viden skal være baseret på et grundigt kendskab til de anatomiske strukturers morfologi, indbyrdes relationer og funktion. I kurset indgår desuden undervisning i embryologi.
Detaljeret kursus- og eksamensbeskrivelse samt information om indtegningsbetingelser: www.kurser.ku.dk

 

 

(afholdes kun på engelsk)
Kursusleder: Lotte Vogel
Deltagere: 1. Sem. humanbiologistuderende
To give students a thorough understanding of genetic structure, genetic expression and regulation, and mechanisms fundamental to cell differentiation
Also, please see the detailed course and exam descriptions plus the conditions of registration in the current curriculum

 

 

(afholdes kun på engelsk)
Kursusleder: Niels Erik Møllegaard
Deltagere: molekylær biomedicin-studerende på kandidatdelen
After the course the student should be able to understand the present opportunities, problems and limitations in gene therapy, to independently formulate minor projects aiming at a specific gene therapeutically effect, and to apply theoretical and technical knowledge in understanding and evaluating new principles in gene therapy

 

 

De fleste af vore forskningsgrupper tager gerne imod studerende der har lyst til at lave deres bacheloropgave eller specialeprojekt på ICMM. Kontakt en specifik gruppeleder direkte, eller se på nedenstående liste over 

Ledige bachelor- og specialeprojekter på ICMM

Bachelor projekt 5 ECTS (Medicin)
På studiets 5. og 6. semester skal den studerende udarbejde et bachelorprojekt. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et relevant, afgrænset sundhedsvidenskabeligt emne.

Kandidat speciale 22.5 ECTS (Medicin)
Projektarbejde og forskningsophold ved vejleders forskningsgruppe.
Formålet med kandidatspecialet er, at den studerende lærer at arbejde selvstændigt med et videnskabeligt projektforløb, der er foregået under et ophold ved en forskningsgruppe. Opholdet ved forskningsgruppen skal vare mindst 16 uger. Desuden skal den studerende lære at formidle projektets resultater og konklusioner såvel skriftligt som mundtligt under anvendelse af det pågældende fags videnskabelige formidlingstradition..

For at kunne vejlede i bachelorprojekter, specialer og andre større projekter skal man være ansat som underviser på universitetet i en af følgende stillinger:

 • Adjunkter (til diskussion)
 • Lektorer
 • Professorer (ikke adj. professorer)
 • Eksterne lektorer (skal godkendes af institutleder)
 • Kliniske professorer
 • Kliniske lektorer
 • Eksterne kliniske lektorer (skal godkendes af institutleder)

 

Undervisningsmateriale til de relevante kurser findes i Absalon.
Kursusbeskrivelser i KU-kursuskatalog www.kurser.ku.dk
Timeplaner findes i Syllabus.

Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle og opdatere den prægraduate undervisning. Nogle af de nye tiltag i anatomiundervisningen er f.eks:

 • Omlægning af forelæsninger til holdundervisningstimer
 • Genindførsel af ”det anatomiske teater” med inddragelse af anatomiske præparater i forelæsninger ved brug af HD video og afstemningssystem, der inddrager de studerende
 • Indførsel af ”hyggespots”, hvor de studerende løbende øver sig på spoteksamensformen i våd studiesal.
 • Produktion af ca. 30 instruktionsvideoer til de studerende.
 • Indførsel af en facebookgruppe til hurtig kommunikation med de studerende (som supplement til absalon og e-mail)

Endelig gøres i øjeblikket et forsøg med at live-streame eksamensforberedende undervisning (vi kalder det ”Eksamens-TV”).